1 3 4 5

Araştırma & Geliştirme Desteği

Yeni bir fikriniz yada yenilik içeren bir ürün mü üretmek istiyorsunuz. Ar-ge Desteği tam size göre;

Kosgeb Ar-Ge desteği inovasyon ve yenilik içeren araştırma ve geliştirme üzerine gerçekleştirilmesi sağlanan bir destek programıdır. Aşağıda kısa açıklamasına yer verilen bu destek programını gerçekleştirmek için hemen firmamızla irtibata geçin, siz de hızlı, kolay şekilde bu hibe ve kredi desteğinden yararlanın.

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Destek iki alt programdan oluşur:

  1. Ar-Ge ve İnovasyon Programı: Ar-Ge ve İnovasyon Programından araştırma- geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan işletmeler/girişimciler yararlanabilir. Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesini içeren projeleri desteklenir. Proje konusu ürünün seri üretiminden ziyade prototipinin üretilmesi için gerekli harcamalar desteklenir.

  1. Endüstriyel Uygulama Programı: Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelere destek sağlanır. Proje konusu ürünün seri üretimi için gerekli harcamalar desteklenir.

Endüstriyel Uygulama Programına;

Kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış Ar-Ge ve İnovasyon Projesi sahibi işletmelerin, projenin başarı ile tamamlandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içinde Endüstriyel Uygulama Programına proje başvurularını yapmaları esastır. KOSGEB tarafından desteklenen projelerin tamamlanma tarihi Kurul karar tarihidir.

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ 

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamındaki destekler

9.1. İŞLİK/KİRA DESTEĞİ

9.1.1. İşlik Desteği

(1) Talep edilmesi ve TEKMER’de yer olması halinde, proje süresince işlik desteği verilir. İşlik kullanım bedeli alınmaz.

9.1.2. Kira Desteği

(1) Girişimci olarak proje başvurusu yapan işletmeye ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden teknogirişim sermayesi desteğinden yararlananlara proje süresince Geri Ödemesiz Kira Desteği verilir.

(2) Kira Desteğinin üst limiti, net kira bedeli üzerinden (stopaj ve ortak giderler hariç) proje süresince aylık azami 500 (beş yüz) TL olmak üzere toplam 12.000 (on iki bin) TL’dir.

9.2. MAKİNE-TEÇHİZAT, DONANIM, HAMMADDE, YAZILIM VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ DESTEĞİ

(1) İşletmeye deneme amaçlı ve prototip geliştirmeye yönelik; hammadde, malzeme, makine, teçhizat, donanım, yazılım, kalıp, tasarım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri için destek sağlanır.

(2)Bu desteğin üst limiti; geri ödemesiz 100.000 (yüz bin) TL, geri ödemeli 200.000 (iki yüz bin) TL olmak üzere toplam 300.000 (üç yüz bin) TL’dir.

9.3. PERSONEL GİDERİ DESTEĞİ

(1) Personel Gideri Desteği, projede çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel için sağlanır.

(2) Desteklenecek personelin sayısına, niteliğine ve destek süresine Kurul karar verir.

(3) İşletmeye, personel giderleri için net ücret üzerinden aylık, lisans mezunlarına 1.500 (bin beş yüz) TL, yüksek lisans mezunlarına 2.000 (iki bin) TL ve doktora programı mezunlarına 2.500 (iki bin beş yüz) TL olmak üzere, toplam üst limiti 100.000 (yüz bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır. Asgari Geçim İndirimi net ücrete dahil edilmez.

9.4. PROJE GELİŞTİRME DESTEĞİ

(1) İşletmelere projeleri kapsamında; proje danışmanlık, eğitim, sınai ve fikri mülkiyet hakları başvurusu ve/veya tescili, tanıtım, yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti, test-analiz ve belgelendirme giderleri için toplam üst limiti 100.000 (yüz bin) TL olmak üzere geri ödemesiz destek sağlanır.

(2) Desteklenecek giderlere ilişkin hususlar aşağıda sıralanmıştır:

9.4.1. Proje Danışmanlık Desteği

(1) İşletmenin; projesini geliştirmesine yönelik olarak, yurt içi/yurt dışındaki üniversiteler ile kamu kurum/kuruluşları tarafından kurulmuş araştırma merkezleri/enstitülerden;
teknik, tasarım, finans, proje yönetimi v.b. konularda alacağı danışmanlık hizmeti giderlerini kapsar.

(2) Danışmanlık Desteği, yalnızca danışmanlık bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.

(3) İşletme tarafından Danışmanlık Hizmeti bitiminde, ekte yer alan Ar-Ge ve İnovasyon Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu hazırlanarak Hizmet Merkezine verilir.

(4) Bu desteğin üst limiti 25.000 (yirmi beş bin) TL’dir.

9.4.2. Eğitim Desteği

(1) İşletmenin; projesini geliştirmesine yönelik olarak, projede görev alanların yurt içi/yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacağı eğitim hizmeti giderlerini kapsar.

(2) Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.

(3) Bu desteğin üst limiti 5.000 (beş bin) TL’dir.

9.4.3. Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

(1) İşletmenin; Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgeleri için yaptığı başvuru ve/veya tescil giderlerini kapsar.

(2) Türk Patent Enstitüsü’ne ve/veya yurt dışı muadili kurum/kuruluşlar ile Türk Patent Enstitüsü’nce yetkilendirilmiş Patent Vekillerine yapılan ödemeler bu destek kapsamındadır.

(3) İşletme bu kapsamdaki ödeme ve giderler için; başvuru ve/veya tescil aşamasında ödeme talebinde bulunabilir.

(4) Bu desteğin üst limiti 25.000 (yirmi beş bin) TL’dir.

9.4.4. Proje Tanıtım Desteği

  1. Projenin tanıtımı için yaptırılan; broşür, katalog, CD, web sayfası gibi tanıtım ürünü giderleri ile tanıtım toplantısı gibi etkinliklerin organizasyon giderlerini kapsar.

(2) Bu destekten yararlanmak suretiyle hazırlatılan/bastırılan broşür/katalog, CD ve web sayfasında KOSGEB logosu ve internet adresinin (www.kosgeb.gov.tr) yer alması gerekir.

(3) Bu desteğin üst limiti 5.000 (beş bin) TL’dir.

9.4.5. Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

  1. Proje konusuyla ilgili yurt dışı kongre/konferans/sempozyum katılımı ve yurt dışı fuar/teknolojik işbirliği ziyaretine ilişkin ulaşım, konaklama ve katılım/giriş giderlerini kapsar.

(2) Her bir yurt dışı ziyaretine, projede görevli olmak kaydıyla birden fazla kişi katılabilir.

(3) Her bir yurt dışı ziyareti için destek üst limiti 3.000 (üç bin) TL olmak üzere, bu desteğin toplam üst limiti 15.000 (on beş bin) TL’dir.

9.4.6. Test-Analiz ve Belgelendirme Desteği

(1) İşletmenin, proje kapsamında kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce kurulmuş laboratuarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan test, analiz ve kalibrasyon hizmet giderleri ile ürün belgelendirme giderlerini kapsar.

(2) KOSGEB Laboratuarlarında yaptırılan test ve analiz hizmetleri destek kapsamı dışındadır.

(3) Bu desteğin üst limiti 25.000 (yirmi beş bin) TL’dir.

  1. BAŞLANGIÇ SERMAYESİ DESTEĞİ

(1) Bu destek, girişimcilerin işletme kuruluşu ve ofis donanım giderleri için verilir.

(2) İşletme kuruluş giderleri aşağıda belirtilen giderleri (ücretler, hizmet bedelleri, harçlar vb.) kapsar:

(3) Bu destekten;

a) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden teknogirişim sermayesi desteği almaya hak kazanan girişimciler ile bunlardan işletmesini kuranlar,

  1. Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler,

  2. Yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 (beş) yıl önce almış olanlar ile,

  3. Öğretim elemanları

yararlanabilir.

(4) Bu destek, projenin desteklenmesine ilişkin Kurul kararının bildirim tarihi ile Taahhütnamenin Hizmet Merkezi evrak kaydına alındığı tarih arasındaki giderleri de kapsar.

(5) İşletme bu destek kapsamında, Taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren
3 (üç) ay içerisinde destek başvurusunda bulunmak ve satın alımlarını yapmak zorundadır.

(6) Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret ederek, ekte yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Tespit Tutanağını düzenler. Düzenlenen tespit tutanağı evrak kaydına alınır.

(7) Geri ödemesiz olan desteğin üst limiti 20.000 (yirmi bin) TL’dir.

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Destek Üst Limiti (TL)

DESTEK ORANI (%)

Ar-Ge ve İnovasyon Programı

İşlik Desteği

İşliklerden bedel alınmaz

Kira Desteği

12.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

100.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

200.000

75

Personel Gideri Desteği

100.000

75

Başlangıç Sermayesi Desteği

20.000

100

Proje Geliştirme  Desteği

Proje Danışmanlık Desteği

25.000

75

Eğitim Desteği

5.000

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

25.000

Proje Tanıtım Desteği

5.000

Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

15.000

Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

25.000

Endüstriyel Uygulama Programı

Kira Desteği

18.000

75

Personel Gideri Desteği

100.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği

150.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

200.000

75
 


Copyright © 2012